Golombok Rust Inventory of Sexual Satisfaction (GRISS)

De Golombok Rust Inventory of Sexual Satisfaction (GRISS) is een vragenlijst om de aanwezigheid en de ernst van seksuele problemen te inventariseren.

Doel

Middels de GRISS kan een indicatie gegeven worden over de (on)tevredenheid met het seksueel functioneren binnen een heteroseksuele relati...

Alleen voor leden

Voor leden is meer informatie aanwezig. Word lid om dit te kunnen lezen of log in als u al lid bent.

Afnameprocedure

De lijst bestaat uit 28 items, welke zijn onderverdeeld in 12 sub-onderwerpen. Voor de vragenlijst voor de vrouw zijn dat: anorgasmia, va...

Psychometrische eigenschappen

De interne consistentie (ICC) van de subschalen is voldoende tot goed. De betrouwbaarheid (Cronbachs Alfa) is goed (0. 94 bij vrouwen, 0....

Trefwoorden: