VSSDES / Vancouver Symptom Score for Dysfunctional Elimination Syndrome

De VSSDES geeft een goed inzicht in de blaas- en darmstoornissen. Het is een vragenlijst voor kinderen tot 16 jaar met dysfunctional voiding. De vragenlijst kan zowel diagnostisch als evaluatief gebruikt worden.

Doel

De VSSDES beoordeelt de symptomen van blaas- en darmstoornissen.

Het is een hulpmiddel om de diagnose van dysfunctional voiding te ondersteunen en mogelijk de effectiviteit van de behandeling te beoordelen. Bovendien kan de VSSDES in combinatie met de gevalideerde Nederlandse PiNQ-vragenlijst, welke de impact van urine-incontinentie op de levenskwaliteit bij kinderen evalueert, Nederlandse clinici in staat stellen de ernst en impact van dysfunctional voiding op de kwaliteit van leven volledig te beoordelen en de effecten van de behandeling te evalueren. (’t Hoen et al., 2016)

 

Afnameprocedure (’t Hoen et al., 2016; Noordhoff et al., 2019)
De VSSDES is een korte vragenlijst. Aan alle kinderen en ouders wordt gevraagd om de vragenlijst indien mogelijk zelf in te vullen.
De VSSDES bestaat uit 14 items. De laatste vraag betreft het gemak waarmee de vragenlijst kan worden ingevuld, waardoor dit antwoord niet wordt opgenomen in de totaalscore. Alle resterende items worden (behalve vraag 3 over de mictiefrequentie) gescoord met een 5-punts Likert-schaal, met scores van 0 (geen klachten) tot 4 (ernstige symptomen).
De totale score wordt verkregen door de itemscores op te tellen en varieert van 0 tot 52. Hoe hoger de totaalscore, hoe ernstiger de symptomen.  (Afshar et al., 2009)

Psychometrische eigenschappen (‘t Hoen et al., 2016; Noordhoff 2018 en 2019)
De VVDES heeft een goed onderscheidend vermogen.
Er is een matige interne consistentie (Cronbach alpha (α) 0.37-0.55), dus de onderlinge samenhang van de vragen is matig.
De test-hertestbetrouwbaarheid is matig tot goed en de interbetrouwbaarheid heeft een goede correlatie tussen kinderen en ouders (intraclass correlation coëfficiënt (ICC) 0,85, 95% BI 0,79-0,89). Dat betekent dat als dezelfde vragenlijst door een andere therapeut wordt afgenomen er dezelfde uitkomst verwacht kan worden.
Er is een zwakke correlatie met de ‘Pediatric Incontinence Questionnaire’ (PinQ) voor kinderen (r =0.31, p=0.04) en geen correlatie voor de ouders: (r =0.09, p=0.56).

De constructvaliditeit is goed.
Afkapscores voor dysfunctional voiding zijn respectievelijk 11 voor kinderen (sensitiviteit=92% en specificiteit=85% (AUC=0.95, 95% CI=0.91-0.99)) en 9 voor de ouders (sensitiviteit=94% en specificiteit=91% (AUC=0.98, 95% CI=0.95-1.00).

VSSDES heeft een matige responsiviteit (gemeten door de AUC met RAND36 als extern criterium; AUC=0,50 (P=0,98) voor kinderen en 0,55 (P=0,62) voor ouders) AUC is area under the receiver operating characteristic curve. De responsiviteit van een vragenlijst is het vermogen om klinisch belangrijke veranderingen te detecteren na een tijdje. Dus, meet de vragenlijst veranderingen als ze echt zijn opgetreden. De responsiviteit van de VSSDES is matig. Toch wordt geadviseerd de VSSDES te gebruiken om symptomen van blaas- en darmstoornissen te evalueren. (Noordhoff et al., 2018 en 2019)

De VSSDES is een betrouwbare en valide vragenlijst om systematisch een objectief beeld te krijgen van de symptomen bij kinderen met dysfunctional voiding. (’t Hoen et al., 2016; Noordhoff et al., 2018 en 2019).

Link:  VSSDES Engels

 

Literatuur

Trefwoorden: