Bristol Stool Scale

De gemodificeerde Bristol Stool Form Scale for Children (mBSFS-C) bestaat uit vijf soorten ontlastingsvormen die zijn beschreven en afgebeeld in tekeningen. Het is in het Engels onderzocht en gevalideerd voor kinderen tot 18 jaar.

Doel

De mBSFS-C geeft een inzicht in de ontlastingsconsistentie van een kind. Het dient zowel inventariserend, als hulpmiddel diagnostisch en evaluatief gebruikt te worden.

Er zijn verschillende soorten mBSFS-C vragenlijsten. Deze vragenlijst met vijf keuzes is het best onderzocht.

Afnameprocedure
Het kind wordt gevraagd om op mBSFS-C de vorm van de ontlasting aan te geven die voor hem of haar herkenbaar is. Bij jonge kinderen kunnen ouders of de kinderfysiotherapeut de omschrijving van de ontlasting voorlezen.

Psychometrische eigenschappen
Van de Nederlandse vertaling van de mBSFS-C zijn geen psychometrische eigenschappen bekend. De Engelse versie is wel onderzocht.
De mBSFS-C is gevalideerd om de stoelgang bij kinderen te meten (Gulati et al., 2018; Lane et al., 2011).

De sensitiviteit en specificiteit van de mBSFS-C is matig bij kinderen vanaf 4 jaar; 79,2% en 66,0%. Bij kinderen jonger dan vier jaar zijn de sensitiviteit en specificiteit goed: 81,2% en 75,0%. Dit betekent dat de ontlastingsconsistentie die het kind op de mBSFS-C aangeeft kloppend is met de ontlastingsconsistentie die hij/zij daadwerkelijk heeft én dat hij/zij de ontlastingsconsistentie die hij/zij niet aangeeft ook écht niet heeft. (Gulati et al., 2018)

De mBSFS-C is geen betrouwbaar hulpmiddel om constipatie te detecteren: Er is een slechte overeenkomst tussen de harde ontlastingconsistentie door mBSFS-C en de pijnlijke of harde stoelgang binnen de ontlastingscriteria van de Rome-III-criteria (Kappa score of –0.23 (95% CI, –0.30 to –0.15)). De Rome-criteria worden beschouwd als de gouden standaard voor het diagnosticeren van functionele obstipatie.

De mBSFS-C is in het algeheel wel een redelijk goed hulpmiddel om de diagnose van mogelijke obstipatie bij kinderen te vergemakkelijken. (Gulati et al., 2018)

De interbeoordelaar- en intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid van de mBSFS-C is hoog met een enkelvoudige intraclasscorrelatie (ICC) van respectievelijk 0,85 (95% BI: 0,78-0,91; P <0,001) en 0,87 (95% BI: 0,81-0,92; P <0,001). *Onderzocht met kinderartsgastro-enterologen. Dat betekent dat als dezelfde vragenlijst door een andere therapeut wordt afgenomen er dezelfde uitkomst verwacht kan worden en in verloop van de tijd (evaluatief) ook dezelfde uitkomst verwacht kan worden. (Chumpitazi et al., 2010)

Zonder dat de omschrijving voorgelezen wordt tonen kinderen vanaf 8 jaar op de mBSFS-C een aanvaarbare interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, met > 78% van de beoordelingen correct. Indien ook de omschrijving voorgelezen wordt is er al vanaf 6 jaar een aanvaardbare interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, met >80% van de beoordelingen correct. *Onderzocht met kinderen. (Lane et al., 2011)

De intraclass correlatiecoëfficiënten (ICC) tussen de ‘niet-voorgelezen omschrijving’ en de ‘wel-voorgelezen omschrijving’ naast de afbeeldingen zijn respectievelijk 0,62 en 0,79. Hierdoor blijkt de mBSFS-C goed betrouwbaar indien de afbeelden aan de kinderen worden laten zien én de bijbehorende omschrijving wordt voorgelezen.

Hoe ouder de kinderen, hoe correcter de beoordelingen en dus hoe betrouwbaarder de meting is. (Lane et al., 2011)

Literatuur

Trefwoorden: